Μεταφορές

Η Ασφάλεια Μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εμπορευμάτων.
Οι κίνδυνοι αυτοί ασφαλίζονται βάσει διεθνών όρων ασφάλισης, τις λεγόμενες ρήτρες “Α”, “Β” και “C”, που κάθε μία αναλαμβάνει συγκεκριμένους, κοινά αποδεκτούς και συμφωνημένους, κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα:

Η ρήτρα “C” καλύπτει:

Πυρκαγιά ή έκρηξη
Ατύχημα του μεταφορικού μέσου
Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου
Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή του μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο (εκτός του νερού)
Την εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής
Τη θυσία γενικής αβαρίας
Έξοδα σώστρων και αναλογική ευθύνη λόγω σύγκρουσης πλοίων
Τη θεληματική ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στη προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του φορτίου.

Η ρήτρα “Β” καλύπτει πρόσθετα προς την ρήτρα “C”:

Σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό
Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα
Εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένης της βροχής
Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης
Ενώ η ρήτρα “Α” καλύπτει τα εμπορεύματα “Κατά Παντός Κινδύνου” που σημαίνει ότι καλύπτει όλους τους κινδύνους εκτός αυτών που αποτελούν εξαίρεση!

Δύο επιπλέον ρήτρες που μπορούν να προστεθούν στα παραπάνω είναι:

Ρήτρα για κινδύνους Πολέμου
Ρήτρα για κινδύνους Απεργιών

Επιπλέον, καλύπτει την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Διαμεταφορέα σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων που ισχύουν για τις άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα εμπορεύματα

Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου για οποιαδήποτε θαλάσσια/χερσαία/εναέρια ή συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων κάθε είδους.