Τεχνικών έργων

Ασφαλίσεις Τεχνικών Έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. Συγκεκριμένα:

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευής (C.A.R) και συναρμολόγηση; (E.A.R.)
Αστική ευθύνη προς τρίτους και εργοδοτική ευθύνη
Κάλυψη αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού
Μηχανήματα έργου και οχημάτων

Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς, που εκπληρώνουν τους πλέον αυστηρούς όρους φερεγγυότητας, διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία και είναι σε θέση να σας προσφέρει την καλύτερη λύση, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.